Formy organizacyjne

     W systemie pedagogicznym Marii Montessori podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest praca indywidualna i praca w małych grupach (gry z wykorzystaniem materiału dydaktycznego -  celem których jest powtórzenie w formie zabawowej pewnych ćwiczeń, ćwiczenia koncentracji, zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu). Maria Montessori proponuje także trzy formy lekcji – podstawową, trójstopniową i ciszy, które ze względu na specyfikę sposobu pracy zalicza się równocześnie do metod kształcenia.

    Lekcja podstawowa – indywidualne spotkanie nauczyciela z dzieckiem, zapoznanie z zasadami pracy i konkretnym materiałem.