REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Na rok szkolny 2018/19 - brak miejsc!

Na rok szkolny 2019/20 - nie przyjmujemy już zgłoszeń!
 

Zasady rekrutacji:
 

1. Zgłoszenia na rok szk. 2020/21 przyjmować będziemy  od dnia 1 marca 2020 r.  w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30).  Zapisy będą  realizowane  z uwzględnieniem potrzeb  w zakresie zapewnienia proporcjonalności wieku i płci w grupach. 
Rodzice wypełniają kartę zapisu na r.szk. 2020/21 dostępną w zakładce: PRZEDSZKOLE/ KARTA ZAPISU, którą osobiście przynoszą do sekretariatu.

Dzieci przyjmowane są do grup mieszanych wiekowo, w których realizowany jest program przygotowania do szkoły przez nauczycieli wchodzących w skład Rady Pedagogicznej wg następujących kryteriów (kolejność zgłoszeń nie jest kryterium decydującym):

1.1. zapewnienie właściwych proporcji w grupie w zakresie wieku i płci;

1.2. pierwszenstwo w przyjęciu mają dzieci kontynuujące pobyt w przedszkolu, ich rodzeństwa, dzieci pracowników Przedszkola i KORWR, dzieci uczęszczajace na "zajęcia dla maluchów", pod warunkiem osiagnięcia gotowości do pobytu w przedszkolu, określanej przez psychologa przedszkolnego lub nauczycieli prowadzących "zajęcia dla maluchów".

Przyjmujemy dzieci, które w roku rekrutacji kończą 3 lata ,  wyjątkowo także młodsze, ale nie młodsze niż 2 lata 6 mies., które osiągnęły dojrzałość do samodzielnego pobytu w przedszkolu i mają możliwość sprostania wymogom  realizowanego programu.            

Rekrutacja dzieci z deficytami rozwojowymi - pacjentami Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego - przebiega odrębnie i zazwyczaj kończy się już w lutym. Rodzice tych dzieci proszeni są o indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola (do starania się o przyjęcie do przedszkola wymagana  jest terapia prowadzona  w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i pozytywna opinia prowadzącego psychologa). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci korzystajace z terapii w KORWR i dzieci biorące udział w terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonej przez tutejsze Przedszkole, pod warunkiem uzyskania gotowości do pobytu w przedszkolu, określanej przez psychologa przedszkolnego.

2. Rodzice zostaną w ciągu tygodnia  powiadomieni telefonicznie o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka oraz w umówionym indywidualnie terminie zaproszeni na rozmowę i krótkie badanie psychologiczne, którego celem jest ocena dojrzałości dziecka do przedszkola.   

3. Po zapoznaniu z przedszkolem, warunkami pobytu, statutem, regulaminem, umową, zasadami cateringu, itp. sprawami organizacyjnymi, Rodzice podpisują umowę o wpis na dany rok szkolny i wpłacają wpisowe w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy o wpis.

4. Sposób adaptacji dziecka do przedszkola  każdy rodzic uzgadnia indywidualnie z nauczycielami prowadzącymi grupę.

Od września prowadzimy  zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które ukończyły 2 lata;  odbywają się one jeden raz w tygodniu. Zapisy do tych grup prowadzone są w sposób ciągły, gdy są wolne miejsca. Grupy liczą maksymalnie 10 dzieci.
Informacje w zakładce: "Zajęcia  dodatkowe/ Zajęcia dla maluchów".
------------------------------------------------------------------------

Opłaty w roku szkolnym 2019/20 wyniosą:

750 zł wpisowe

750 zł czesne (płatne 11 mies w roku, lipiec - przerwa wakacyjna)

680 zł czesne dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny

450 zł czesne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

----------------------------------------------------------------------

 
 12,50 - stawka żywieniowa za 2 posiłki (obiad i podwieczorek) - catering firmy Extrimm, z jadłospisem uzgodnionym dla potrzeb naszego przedszkola, są możliwe diety - koszt 15 zł.

(diety ze wskazań medycznych muszą zostać potwierdzone zaświadczeniem od lekarza).

--------------------------------------------------------------------------

Ewentualne zmiany opłat, uzasadnione wzrastającym kosztem utrzymania placówki, są ogłaszane zwyczajowo przed 1 marca kolejnego roku szkolnego.

Rytmika, gimnastyka korekcyjna, j.angielski, muzykoterapia odbywają się w ramach opłaty czesnego.
--------------------------------------------------------------------------
Opłaty za zajęcia dodatkowe w r. szk. 2018/19 wynoszą:

  • Katecheza Dobrego Pasterza 15 zł/zajęcie - rozpoczęcie w listopadzie
  • taniec towarzyski 110 zł za semestr,
  • j. francuski ok 260 zł rocznie,
  • piłka nożna 500 zł/ rocznie.
     

--------------------------------------------------------------------------
Każde dziecko potrzebujące wsparcia w rozwoju może skorzystać nieodpłatnie  z oferty pracowników Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, tj. psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy-pediatrów, specj. rehabilitacji dziecięcej, w ramach kontraktu z NFZ (skierowanie od lekarza pediatry). Rejestracja: 124216862.

W przedszkolu prowadzimy także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - dla dzieci posiadajacych opinie o potrzebie takiego wspomagania, wydawaną przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje w zakładce "Diagnoza i terapia - WWR", a także różnorodne zajęcia wspomagające rozwój dzieci, w tym we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną na ul.Półkole: OKRO - w ramach ustawy "Za życiem", a także zajęcia odpłatne: logopedyczne, psychologiczne, z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii Montessori dla dzieci w różnym wieku.