REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/20

Na rok szkolny 2018/19 - brak miejsc, nie przyjmujemy  zgłoszeń!

 Zgłoszenia na rok szk. 2019/20 przyjmowac będziemy  od dnia 1 marca 2019 r.  w godzinach pracy sekretariatu (8-14).  Zapisy będą  realizowane  z uwzględnieniem potrzeb  w zakresie zapewnienia proporcjonalności wieku i płci w grupach (nie w kolejności zgłoszeń).  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji:

 

Dzieci przyjmowane są do grup mieszanych wiekowo, w których realizowany jest program przygotowania do szkoły.

Przyjmujemy dzieci od 3 r.ż.,  wyjątkowo także młodsze, ale nie młodsze niż 2 lata 6 mies., które osiągnęły dojrzałośc do samodzielnego pobytu w przedszkolu i mają możliwość sprostania wymogom  realizowanego programu.            

Rekrutacja dzieci z deficytami rozwojowymi - pacjentami Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego- przebiega odrębnie i zazwyczaj kończy się już w lutym. Rodzice tych dzieci proszeni są o indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola (do starania się o przyjęcie do przedszkola wymagana  jest terapia prowadzona  w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i pozytywna opinia prowadzącego psychologa).

Rodzice zostaną w ciągu tygodnia  powiadomieni telefonicznie o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka oraz w umówionym indywidualnie terminie zaproszeni na rozmowę i krótkie badanie psychologiczne, którego celem jest ocena dojrzałości dziecka do przedszkola.   Po zapoznaniu z przedszkolem, warunkami pobytu, statutem, regulaminem, umową, zasadami cateringu, itp. sprawami organizacyjnymi Rodzice podpisują umowę o wpis na rok szkolny i wpłacają wpisowe.

W celu ułatwienia  adaptacji dziecko może przyjść do przedszkola w okresie do czerwca br. kilkakrotnie, pozostając pod opieką Rodzica /Opiekuna; w tym celu Rodzic umawia się indywidualnie z nauczycielem prowadzącym grupę.

Od września prowadzimy także zajęcia adaptacyjne, które odbywają się jeden raz w tygodniu. Zapisy do tych grup prowadzone są w sposób ciągły, w przypadku wolnych miejsc. Grupy liczą maksymalnie 10 dzieci. Informacje w zakładce: "Zajęcia dla maluchów".

Opłaty w roku szkolnym 2018/19 wynoszą:

700 zł wpisowe

700 zł czesne (płatne 11 mies w roku, lipiec - przerwa wakacyjna)

630 zł czesne dla drugiego i kolejnego dziecka z rodziny

450 zł czesne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

----------------------------------------------------------------------

 
 12,50 - stawka żywieniowa za 2 posiłki (obiad i podwieczorek) - catering firmy Extrimm, z jadłospisem uzgodnionym dla potrzeb naszego przedszkola, są możliwe diety.

--------------------------------------------------------------------------

Ewentualne zmiany opłat, uzasadnione wzrastającym kosztem utrzymania placówki, są ogłaszane zwyczajowo przed 1 marca kolejnego roku szkolnego.

Rytmika, gimnastyka korekcyjna, j.angielski, muzykoterapia odbywają się w ramach opłaty czesnego.
--------------------------------------------------------------------------
Opłaty za zajęcia dodatkowe w r. szk. 2018/19 wynoszą:
Katecheza Dobrego Pasterza 15 zł/zajęcie - rozpoczęcie w listopadzie
taniec towarzyski 110 zł za semestr,
j. francuski ok 260 zł rocznie

piłka nożna 500 zł/ rocznie.
--------------------------------------------------------------------------
Każde dziecko potrzebujące wsparcia w rozwoju może skorzystać nieodpłatnie  z oferty pracowników Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, tj. psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy-pediatrów, specj. rehabilitacji dziecięcej, w ramach kontraktu z NFZ (skierowanie od lekarza pediatry). Rejestracja: 124216862.

Prowadzimy także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - dla dzieci posiadajacych opinie o potrzebie takiego wspomagania, wydaną przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje w zakładce "Diagnoza i terapia - WWR", a także różnorodne zajęcia wspomagające rozwój dzieci, w tym we współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną na ul.Półkole: OKRO - w ramach ustawy "Za życiem".