STATUT PRZEDSZKOLA

 
STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO MONTESSORI W KRAKOWIE
 
(tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.09.2022 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.    Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Integracyjne Montessori.
2.    Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach dopuszcza się możliwość podawania numeru NIP, REGON, numerów telefonu
3.    Organem prowadzącym przedszkole jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, ul. Prochowa 12.
4.    (skreślony)
5.    Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty
6.    Siedziba przedszkola: 31-532 Kraków, ul. Prochowa 12
7.    Przedszkole jest placówką niepubliczną, działającą w oparciu o obowiązujące prawo oświatowe i statut.
8.    Przedszkole realizuje płatne nauczanie i wychowanie, wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy wychowania przedszkolnego.


Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§2

1.    Celem przedszkola jest:
a)    wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b)    budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c)    kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
d)    rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e)    stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieciom zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f)    troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
g)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
h)    wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i)    kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j)    zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
k)    indywidualizacja procesu nauczania i wychowania przy wykorzystaniu założeń pedagogiki Montessori, a w szczególności przy zastosowaniu specjalnie opracowanych pomocy dydaktycznych, tzw. materiału rozwojowego Montessori.
2.    Przedszkole wspiera gotowość dziecka  do podjęcia nauki w szkole podstawowej
3.    W Przedszkolu dzieci zdrowe przebywają wspólnie z dziećmi  z deficytami rozwojowymi, posiadającymi orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego.
4.    W Przedszkolu jest przeprowadzana diagnoza dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania do szkoły i przygotowywana pisemna informacja dla rodziców
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.


§3

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, realizowaną we współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego oraz innymi poradniami. Ma ona na celu wspomaganie rozwoju dziecka szczególnie wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych. Badania psychologiczne dziecka mogą być prowadzone tylko za zgodą rodziców
2.    Przedszkole propaguje monachijski model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tj. kompleksową pracę specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka, w tym wielospecjalistyczne dokształcenie zatrudnionego personelu, w szczególności we współpracy z Centrum Dziecięcym w Monachium  i jego siostrzaną placówką -   Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie.
3.    Przedszkole obejmuje specjalistyczną opieką każde dziecko, a w szczególności dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego powołując wielospecjalistyczny zespół, który opracowuje indywidualny program terapii.
4.    Przedszkole w działaniach wychowawczo – dydaktycznych wykorzystuje pedagogikę Marii Montessori, programy własne, plany pracy, innowacje i elementy wybranych metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


Rozdział III

Zadania związane z opieką i bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu

§3a

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom  bezpieczeństwo w czasie ich  pobytu na terenie placówki, w ogrodzie przedszkolnym  oraz w czasie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki).
2.    W czasie zajęć w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczycieli, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
3.    Podczas zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmuje nauczyciel – specjalista prowadzący ww zajęcia.
4.    Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci
i jest systematycznie kontrolowany pod względem bezpieczeństwa przez wyznaczoną przez dyrektora przedszkola osobę.
5.    Organizacja wycieczek:
a)    W czasie wycieczek poza teren przedszkola zapewnia się opiekę zgodnie
z obowiązującym rozporządzeniem MEN, jednak przynajmniej  1 osobę dorosłą na 10 dzieci.
b)    Każda wycieczka i wyjście poza teren przedszkola jest wcześniej zgłoszona
i uzgodniona z dyrektorem przedszkola (minimum 1 dzień przed wycieczką).
c)    Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce co najmniej  z jednodniowym wyprzedzeniem
d)    Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin Przedszkola.
6.    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a)    Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka lub osoby upoważnione pisemnie przez  nich, zapewniający pełne bezpieczeństwo dziecka mogą przyprowadzać i odbierać  dziecko   z przedszkola,
b)    Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa Regulamin Przedszkola uchwalony przez radę pedagogiczną przedszkola.

§3b

1.    Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest nieobowiązkowe.
2.    Przedszkole nie pośredniczy w nawiązywaniu umów o ww. ubezpieczeniu, za wyjątkiem   wycieczek autokarowych organizowanych poza Kraków .


Rozdział IV

Organy przedszkola

§4


l. Organami przedszkola są  
a) dyrektor przedszkola
b) rada pedagogiczna

§5

1.    Dyrektora przedszkola wybiera i zatrudnia Zarząd Towarzystwa – organu prowadzącego Przedszkole, zgodnie z zasadami zawartymi w statucie Towarzystwa.
2.    Dyrektor przedszkola
a)    jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych,
b)    kieruje działalnością placówki,
c)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
d)    sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
e)    realizuje uchwały Zarządu Towarzystwa dotyczące przedszkola oraz uchwały rady pedagogicznej,
f)    tworzy właściwą atmosferę pracy,
g)    zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP
h)    zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola,
i)    organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem, pracownikami Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (KORWR).
3.    Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje
o sprawach:
a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,
c)    występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.
4.    Dyrektor przedszkola w wykonywaniu zadań współpracuje z radą pedagogiczną, Zarządem Towarzystwa oraz z rodzicami wychowanków i pracownikami KORWR.
5.    Dyrektor przedszkola może powierzyć wykonywanie niektórych zadań, w tym
z zakresu nadzoru pedagogicznego swojemu zastępcy, który wybierany jest zgodnie
z zapisami statutu organu prowadzącego przedszkole.

§6

1.    Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola odpowiedzialnym za realizację statutowych zadań dotyczących wychowania, opieki i kształcenia dzieci.
2.    W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3.    W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone  przez jej przewodniczącego - dyrektora przedszkola - za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4.    Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po jego zakończeniu oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5.    Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej zebrania, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.
6.    Dyrektor Przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy
w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
7.    Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
a)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych,
b)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w przedszkolu,
c)    podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,
d)    zatwierdzenie planów pracy przedszkola.
8.    Rada pedagogiczna opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć.
9.    Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmiany.
10.    Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Towarzystwa
o odwołanie  nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
11.    Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności  co najmniej połowy jej członków.
12.    Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są  protokołowane.
13.    Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rad pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,
a także nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

§7

1.    Spory pomiędzy dyrektorem i radą pedagogiczną rozstrzyga Zarząd TowarzystwaRozdział V

Organizacja placówki

§8

1.    Przedszkole Integracyjne Montessori prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym,  tj. 3-6 roku życia, a dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym do 9 r. ż, zgodnie z zasadami pedagogiki Montessori oraz koncepcją pracy Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w oparciu o zasady Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.
2.    Liczba dzieci w integracyjnej grupie mieszanej wiekowo wynosi 15- 20.  W grupie  przedszkolnej 1/5 mogą stanowić dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.   Przygotowanie dzieci z orzeczeniami do zajęć w przedszkolu odbywa się poprzez  indywidualną i grupową terapię prowadzoną przez oddziały Towarzystwa Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego: Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, Przedszkole Integracyjne Montessori i działalność odpłatną stowarzyszenia- zajęcia i terapie indywidualne i grupowe, zgodnie
z monachijską koncepcją wczesnej diagnostyki
i terapii.
3.    Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje rada pedagogiczna   przedszkola na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz oceny rozwoju dziecka dokonanej przez psychologa w przedszkolu i nauczycieli
w grupie, do której ma zostać przyjęte dziecko.
§9

1.    Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3.    W przedszkolu mogą być  prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców.   Czas ich trwania jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
4.    Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami
w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty
i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców(prawnych opiekunów) i  adresy ich zamieszkania, numery telefonów oraz odnotowuje frekwencję  na zajęciach, a także rozkład dnia i tytuł realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem.
5.    Zajęcia dodatkowe odnotowuje się w dzienniku zajęć dodatkowych.
6.    Nauczyciel jest obowiązany prowadzić indywidualne karty obserwacji i  zapisu pracy  dziecka z materiałem Montessori, które są podstawą do oceny realizacji programu  realizowanego w indywidualnym toku z każdym dzieckiem oraz wniosków do dalszej  pracy.
7.    Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:
a)    przedstawicielom organu prowadzącego sprawującego nadzór pedagogiczny
b)    rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku
c)    pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora w zakresie dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola, w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.
8.    Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a)    co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
b)    co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry
i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
c)    najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d)    pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne
i inne).
9.    Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstaw programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

§10

1.    Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2.    W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
a)    liczbę oddziałów,
b)    liczbę pracowników przedszkola oraz kwalifikacje nauczycieli,
c)    czas pracy przedszkola, grup i nauczycieli,
d)    ogólną liczbę dzieci w przedszkolu z podziałem na grupy.
3.    Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Na jego podstawie nauczyciel  określa dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
4.    Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ferii, dni ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych zapisanych w umowie
o wpis dziecka do przedszkola.
5.    Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do 17:00. Godziny pracy mogą zostać dopasowane do potrzeb ogółu rodziców.
6.    Dodatkowe informacje o pracy przedszkola:
a)    W przedszkolu są prowadzone zajęcia wspomagające rozwój dzieci z deficytami rozwojowymi we współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
b)    Zasady odpłatności za pobyt dziecka określa organ prowadzący przedszkole.
7.    Przedszkole zapewnia możliwość spożycia obiadu i podwieczorku dostarczanych przez firmę cateringową, zapewnia ciepłe napoje w czasie pobytu dziecka
w przedszkolu.
a)    Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców dzieci.
b)    Dzieci mogą spożywać drugie śniadanie przyniesione do przedszkola.

§ 10a

1.    Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. W tym celu dyrektor Przedszkola powołuje zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, psycholog, logopeda, inni specjaliści w zależności od potrzeb). Koordynacją pracy zespołu zajmuje się dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego nauczyciel. 
2.    Do zadań zespołu należy w szczególności:
a)    ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka,
b)    nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej – a w szczególności Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego – w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb,
c)    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem  oraz oceniania jego postępów,
d)    analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny.
3.    W celu realizacji zadań ww. zespołu zapewnione są środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności materiał rozwojowy Montessori. Działania zespołu są odpowiednio udokumentowane.
4.    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane na terenie przedszkola dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydaną na podstawie obowiązujących przepisów przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną.
5.    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, średnio 6, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
6.    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
7.    W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
8.    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą by prowadzone także w domu rodzinnym. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

§ 10b


1.    W szczególnych przypadkach określonych w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, tj.: zagrożenie epidemiologiczne, nadzwyczajne zdarzenia zagrażające zdrowiu i życiu dzieci i inne określone w przepisach prawa oświatowego, zajęcia w przedszkolu mogą zostać zawieszone.
2.    W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć, o którym  mowa w ust. 1.
3.    Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, będą realizowane w oparciu o właściwe rozporządzenia wydane przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Mogą być realizowane
w następujący sposób:
a)    Zajęcia dydaktyczne i spotkania nauczycieli  z rodzicami za pomocą wskazanego przez dyrektora  narzędzia informatycznego, tj. np. komunikator Teams lub Zoom lub inne, z odnotowaniem obecności na spotkaniu lub zajęciach, odbywające się  
w formach i terminach uzgodnionych przez radę pedagogiczną;
b)    Nauczyciele przekazują drogą elektroniczną dyrektorowi przedszkola plan zajęć na odległość ze swoją grupą z uwzględnieniem realizacji podstawy programowej za pomocą metod aktywizujących, dostępnych nauczycielowi;
c)    Informacje, tj. plan zajęć, godziny zajęć, materiały do zajęć będą przekazywane przez nauczycieli rodzicom  z wykorzystaniem dostępnych i uzgodnionych środków komunikacji elektronicznej;
d)    Obecność na zajęciach, odebranie materiałów do zajęć, dzieci i rodzice potwierdzają w uzgodniony z nauczycielem drogą mailową sposób.
4.    Zajęcia organizowane na odległość winny uwzględniać indywidualne potrzeby
i możliwości psychofizyczne dzieci, możliwość zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia i zatrudnionymi
w przedszkolu specjalistami
5.    W szczególnych przypadkach, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedszkole może odstąpić od organizowania dzieciom zajęć
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
    
Rozdział VI

Pracownicy Przedszkola

§11

1.    W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.    Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.
3.    Każdy nauczyciel ma pod opieką ściśle określoną liczbę dzieci, mieszanych wiekowo, co określone jest przez szczegółową organizację pracy opracowaną przez radę pedagogiczną.
4.    W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele mający wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy metodą Marii Montessori
w integracyjnej  grupie dzieci.
5.    W każdej grupie zatrudniona jest pomoc nauczyciela - woźna przedszkolna.


Rozdział VII

Zadania nauczycieli

§ 12

1.    Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zgodnie z założeniami podstawy programowej dla przedszkoli
i dopuszczonymi przez  dyrektora  programami, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
2.    Nauczyciel w szczególności jest odpowiedzialny za:
a)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu,
b)    tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowania,
c)    jakość prowadzonej pracy dydaktyczno-wychowawczej,
d)    współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną,
e)    prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 5- lub 6-letnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
3.    Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną (tematyka zajęć, informacje
o dzieciach).
4.    Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy zwierzchników
i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
i naukowych.
5.    Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a)    poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
b)    ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c)    włączenia rodziców w działalność przedszkola.
6.    Nauczyciel zobowiązany jest do doskonalenia zawodowego oraz może realizować awans  zawodowy w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.


Rozdział VIII

Prawa i obowiązki Rodziców

§ 13

1.    Rodzice mają prawo do:
a)    zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
b)    uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju,
c)    wyrażanie i przekazywanie   organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy przedszkola,
d)    uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
e)    uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa (na odrębnych zasadach) w rozpoznawaniu  przyczyn trudności wychowawczych  oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
2.    Obowiązki rodziców:
a)    aktywna współpraca z nauczycielami - stosowanie się do zaleceń i wymiana informacji na temat dziecka,
b)    punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci,
c)    regularne uiszczanie opłat za przedszkole - zgodnie z umową o wpis dziecka do przedszkola,
d)    przestrzeganie niniejszego statutu,
e)    informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,
f)    niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
g)    zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
h)    wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
3.    Co najmniej  dwa razy do roku organizowane będą spotkania z rodzicami w celu wymiany  informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

Rozdział IX

Wychowankowie Przedszkola

§ 14

1.    Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.
2.    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat . Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat  (zgodnie z ustawą o systemie oświaty art.14, ust. 1a).
3.    Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 r. ż. , począwszy od ukończenia 2 lata 6 miesięcy.
4.    Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Regulamin Przedszkola:
a)    Nabór kandydatów na nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 marca i trwa do zapełnienia miejsc,
b)    W czasie trwania roku szkolnego przyjmowane są dzieci w przypadku wolnych miejsc,
c)    W marcu  po posiedzeniu wstępnym rady pedagogicznej dotyczącej rekrutacji rozpoczynają się wizyty dzieci znajdujących się na liście przyjętych do I etapu rekrutacji u psychologa i w grupach przedszkolnych w celu wstępnej oceny rozwoju dziecka, oceny  gotowości do  rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, zapoznania się z przedszkolem i poznania programu przedszkola,
d)    Niezbędna jest akceptacja programu dydaktyczno-wychowawczego przez rodziców dziecka i ich współpraca z nauczycielami w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e)    W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu otrzymuje rodzeństwo dzieci już  uczęszczających do przedszkola.
f)    Przyjmowane są dzieci, które:
•    umieją zgłaszać potrzeby fizjologiczne,
•    osiągnęły taki poziom dojrzałości społecznej, który pozwala im nawiązywać
kontakty z dziećmi i dorosłymi (nie mogą przejawiać zachowań agresywnych
niebezpiecznych dla innych dzieci),
•    rozumieją polecenia dorosłych i reagują na nie
g)    Rada pedagogiczna podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci.
h)    Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice podpisują umowę o wpis na bieżący rok szkolny i wpłacają wpisowe.
i)    Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych:
•    przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych,
•    pożądany  jest udział w jednej z następujących form terapii: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzone w tutejszym przedszkolu, udział w terapii w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego lub  jednej z form terapii lub zajęć prowadzonych przez Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku , tj. zajęcia dla maluchów,
•    istotne jest osiągnięcie takiego stopnia samodzielności i rozwoju społecznego, który umożliwia dobrą współpracę z innymi dziećmi.

5.    W związku ze specyfiką pracy metodą Montessori wprowadza się miesięczny okres próbny  dla każdego nowoprzyjętego dziecka, w celu oceny jego dojrzałości do pracy z materiałem rozwojowym Montessori. W tym okresie (nie później niż ostatniego dnia miesiąca) zarówno rodzice, jak i dyrekcja przedszkola mają prawo rozwiązać umowę dotyczącą przyjęcia dziecka.
6.    Dziecko może zostać skreślone z listy w przypadku zagrażania zdrowiu
i bezpieczeństwu  innych dzieci lub w przypadku zalegania przez rodziców z wpłatą czesnego ponad dwa miesiące, a także pojawienia się w trakcie trwania umowy znaczących różnic w podejściu do rozwiązywania problemów wychowawczych
i opiekuńczych pomiędzy rodzicami/opiekunami a personelem przedszkola lub  odmowy ze strony rodziców korzystania z zajęć specjalistycznych, zgodnie
z zaleceniami specjalistów sprawujących opiekę nad dziećmi w przedszkolu.


Prawa dziecka

§ 15

1.    Dzieci mają prawo do:
a)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego
i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)    ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
c)    życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo dydaktycznym.
2.    Obowiązki dziecka:
a)    poszanowanie godności rówieśników i dorosłych,
b)    uczenie się przestrzegania reguł współżycia w grupie,
c)    wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.


Rozdział X

Gospodarka finansowa

§ 16

1.    Działalność przedszkola finansowana jest z opłat czesnego i innych opłat ponoszonych przez rodziców na rzecz przedszkola, a także z darowizn i innych środków uzyskanych przez przedszkole i Towarzystwo - organ prowadzący.
2.    Wysokość czesnego reguluje umowa o wpis zawierana przez rodziców z dyrektorem przedszkola.
 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 17

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Statut został uchwalony uchwałą rady pedagogicznej Nr 2 z dnia 27.09.2002. - uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami RP nr 1/2005 i 2/20/06/2006, Nr 01/2012 z dnia 25.04.2012 oraz Nr 02/2013 i Nr 01/2022.