STATUT PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO MONTESSORI
W KRAKOWIE 
 
 
 (tekst jednolity obowiązujący od dnia 01.09.2013 r.)

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

l.  Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Integracyjne Montessori  
2. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach dopuszcza się
    możliwość podawania numeru NIP, REGON, numerów telefonu  
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Towarzystwo Krakowskiego Ośrodka
    Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w Krakowie, ul. Prochowa 12
4. (skreślony)
5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty
6. Siedziba przedszkola: 31-532 Kraków, ul. Prochowa 12
7. Przedszkole jest placówką niepubliczną, działającą w oparciu o obowiązujące prawo
    oświatowe i Statut.
8. Przedszkole realizuje płatne nauczanie i wychowanie, wynikające z ustawy o systemie
    oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy
    wychowania przedszkolnego


Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§2
1. Celem przedszkola jest:
a)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
     intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
     orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
     sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
     i porażek;
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
     relacjach z dziećmi i dorosłymi;
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
     w zabawach i grach sportowych;
g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
     oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
     dla innych;
h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
     wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
    rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
    ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
    i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
k) indywidualizacja procesu nauczania i wychowania przy wykorzystaniu założeń      
     pedagogiki Montessori, a w szczególności przy zastosowaniu specjalnie opracowanych  
     pomocy dydaktycznych, tzw. materiału rozwojowego Montessori.

2. Przedszkole wspiera gotowość dziecka  do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. W Przedszkolu dzieci zdrowe przebywają wspólnie z dziećmi  z deficytami rozwojowymi,
    posiadającymi orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej do kształcenia  
    specjalnego.
4. W Przedszkolu jest przeprowadzana diagnoza dzieci objętych obowiązkiem rocznego
    przygotowania do szkoły i przygotowywana    pisemna informacja dla rodziców
    o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.


§3

1. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz medyczną,
    realizowaną we współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego
    oraz innymi poradniami. Ma ona na celu wspomaganie rozwoju dziecka szczególnie
    wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych. Badania psychologiczne dziecka
    mogą być prowadzone tylko za zgodą rodziców.
2. Przedszkole propaguje monachijski model wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tj.
    kompleksową pracę specjalistów zajmujących się rozwojem dziecka, w tym
    wielospecjalistyczne dokształcenie zatrudnionego personelu, w szczególności we
    współpracy z Centrum Dziecięcym w Monachium.
3. Przedszkole obejmuje szczególną opieką dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
    specjalnego powołując wielospecjalistyczny zespół, który opracowuje indywidualny
    program terapii.
4. Przedszkole w działaniach wychowawczo – dydaktycznych wykorzystuje pedagogikę
    Marii Montessori, programy własne, plany pracy , innowacje i elementy wybranych metod
    pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.


.
Rozdział III

Zadania związane z opieką i bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu

§3a

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom  bezpieczeństwo w czasie ich  pobytu na terenie placówki, w ogrodzie przedszkolnym  oraz w czasie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki).
2.    W czasie zajęć w przedszkolu dzieci pozostają pod opieką nauczycieli, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
3.    Podczas zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmuje nauczyciel – specjalista prowadzący ww zajęcia.
4.    Sprzęt w ogrodzie przedszkolnym dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci i systematycznie kontrolowany pod względem bezpieczeństwa przez wyznaczona przez dyrektora Przedszkola osobę.
5.    Organizacja wycieczek:
a)    W czasie wycieczek poza teren przedszkola zapewnia się opiekę zgodnie   z obowiązującym rozporządzeniem MEN, jednak przynajmniej  1 osobę dorosłą  na 10 dzieci.
b)    Każda wycieczka i wyjście poza teren Przedszkola jest wcześniej zgłoszona  i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola (minimum 1 dzień przed wycieczką).
c)    Rodzice dzieci są poinformowani o wycieczce co najmniej  z jednodniowym wyprzedzeniem
d)    Szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa Regulamin Przedszkola.
6.    Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
a)   Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka lub osoby upoważnione pisemnie przez  
      nich, zapewniający pełne bezpieczeństwo dziecka mogą przyprowadzać i odbierać  
      dziecko   z przedszkola
b)    Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa Regulamin  
      Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola.

§3b

1. Przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Koszt ubezpieczenia (jednorazowa składka roczna) ponoszą rodzice dziecka.


Rozdział IV

Organy przedszkola

§4

l. Organami przedszkola są:  
a) Dyrektor Przedszkola
b) Rada Pedagogiczna
§5

1. Dyrektora Przedszkola wybiera i zatrudnia Zarząd Towarzystwa - organu prowadzącego
    Przedszkole, zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie Towarzystwa .
2. Dyrektor Przedszkola
a) jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych
b) kieruje działalnością placówki
c) sprawuje nadzór pedagogiczny
d) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego  
     rozwoju psychofizycznego
e) realizuje uchwały Zarządu Towarzystwa dotyczące przedszkola oraz uchwały rady
    pedagogicznej
f) tworzy właściwą atmosferę pracy
g) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki BHP
h) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola
i) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem, pracownikami Krakowskiego
   Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu   
    nauczycieli i innych pracowników, w szczególności decyduje o sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
c) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.

4. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
    Zarządem Towarzystwa oraz z Rodzicami wychowanków i pracownikami KORWR.
5. Dyrektor Przedszkola może powierzyć wykonywanie niektórych zadań, w tym z zakresu
    nadzoru pedagogicznego swojemu zastępcy, który wybierany jest zgodnie z zapisami  
    statutu organu prowadzącego Przedszkole.§6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola odpowiedzialnym za realizację  
    statutowych zadań dotyczących wychowania, opieki i kształcenia dzieci.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone  
    przez jej przewodniczącego - dyrektora przedszkola - za zgodą lub na wniosek Rady  
    Pedagogicznej.

4. Zebrania Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                
    po jego zakończeniu oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek
    organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
    przewodniczącego lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest  
    odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku jej
    zebrania, zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

6. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku
    ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje              
    o działalności Przedszkola.


7. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej:
a) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
b) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu
c) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
d) zatwierdzenie planów pracy przedszkola.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład  
    zajęć.

9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu lub jego zmiany.

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Towarzystwa o odwołanie  
      nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności  
      co najmniej połowy jej członków.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady pedagogicznej są  
      protokołowane.

13. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rad  
      pedagogicznych, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także  
      nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

§7

1. Spory pomiędzy Dyrektorem i Radą Pedagogiczną rozstrzyga Zarząd Towarzystwa.Rozdział V

Organizacja placówki

§8

l. Przedszkole Integracyjne Montessori prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym,  
   tj. 3-6 roku życia, a dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym do 10 r. ż. , zgodnie             
z zasadami pedagogiki Montessori oraz koncepcją pracy Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego w oparciu o zasady Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.

2. Liczba dzieci w integracyjnej grupie mieszanej wiekowo wynosi 15- 20.  W grupie  
    przedszkolnej 1/5 mogą stanowić dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.   
    Przygotowanie dzieci z orzeczeniami do zajęć w Przedszkolu odbywa się poprzez  
    indywidualną i grupową terapię prowadzoną w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku
    Rozwojowego, zgodnie z monachijską koncepcją wczesnej diagnostyki i terapii.
 
3. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Rada Pedagogiczna   
    przedszkola na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz opinii   
    grupy specjalistów z Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego,   
    prowadzących terapię z dzieckiem.


§8a

1. W Przedszkolu może być powołana Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest reprezentacja rodziców, działająca na rzecz Przedszkola,
    współpracującą z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwoje rodziców dzieci uczęszczających                      
    do Przedszkola z każdej grupy, wybranych w trybie głosowania, zwykłą
    większością głosów, na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku
    przedszkolnym.
4. Do zadań Rady Rodziców należy:
    a) zapoznanie się z planami rocznymi Przedszkola;
    b) współrealizacja wybranych zadań z planów miesięcznych Przedszkola;
    c) przekazywanie organowi prowadzącemu opinii na temat pracy
       Przedszkola.
5. Miedzy organami Przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania
    sporów w toku:
    a) indywidualnych rozmów nauczycieli z rodzicami,
    b) rozmów nauczyciela z rodzicami z udziałem Dyrektora Przedszkola
    c) nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołanej na wniosek
       Dyrektora,
    d) mediacji z udziałem organu prowadzącego,
    e) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź Dyrektora.

§9

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę  
    programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola programy  
    wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. W przedszkolu są prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez Rodziców (języki obce,  
    taniec towarzyski, Katecheza Dobrego Pasterza i inne). Czas ich trwania jest dostosowany   
    do możliwości rozwojowych dzieci.
    Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,      
    j. obcego, nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci             
    i wynosić:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut  
4. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany   
    jest przebieg pracy wychowawczo - dydaktycznej z wychowankami w danym roku  
    szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich  
    urodzenia, imiona i nazwiska rodziców(prawnych opiekunów) i  adresy ich zamieszkania,  
    numery telefonów oraz odnotowuje frekwencję  na zajęciach, a także rozkład dnia i tytuł  
    realizowanego programu wychowania przedszkolnego. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza  
    się podpisem.
5.  Zajęcia dodatkowe odnotowuje się w dzienniku zajęć dodatkowych.
6. Nauczyciel jest obowiązany prowadzić indywidualne karty obserwacji i  zapisu pracy  
    dziecka z materiałem Montessori, które są podstawą do oceny realizacji programu  
    realizowanego w indywidualnym toku z każdym dzieckiem oraz wniosków do dalszej  
    pracy.

7. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:
a) przedstawicielom organu prowadzącego sprawującego nadzór pedagogiczny
b) rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku
c) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą dyrektora w zakresie dotyczącym prowadzących badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora przedszkola lub osoby przez niego wskazanej.
8. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy  
    czym:
a)  co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się  
      swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają                       
    w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy  
     ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe                       
     i ogrodnicze itd.)
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według  
    wybranego programu wychowania przedszkolnego
d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu  
     mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)
9. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy   
    programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Rada   
    Pedagogiczna.


§10

l. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
   arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
   Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
 a) liczbę oddziałów
 b) liczbę pracowników przedszkola oraz kwalifikacje nauczycieli
c) czas pracy przedszkola, grup i nauczycieli
d) ogólną liczbę dzieci w przedszkolu z podziałem na grupy

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Na jego podstawie nauczyciel  
    określa dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań  
    dzieci.

4. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej, ferii, dni   
    ustawowo wolnych od pracy oraz dodatkowych dni wolnych zapisanych w umowie o wpis  
    dziecka do przedszkola.

5. Przedszkole pracuje od godz. 7:00 do 17:00

6. Dodatkowe informacje o pracy przedszkola
  
a) W przedszkolu są prowadzone zajęcia wspomagające rozwój dzieci  
    z deficytami rozwojowymi we współpracy z Krakowskim Ośrodkiem
    Rehabilitacji Wieku Rozwojowego na zasadach określonych odrębnymi
    przepisami.
b) Zasady odpłatności za pobyt dziecka określa organ prowadzący przedszkole.
 

7. Przedszkole zapewnia możliwość spożycia obiadu i podwieczorku dostarczanych przez
    firmę cateringową, zapewnia ciepłe napoje w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.
a) Koszty wyżywienia dziecka  w pełni pokrywane są przez rodziców dzieci.
b) Dzieci mogą spożywać drugie śniadanie przyniesione do przedszkola.
§ 10a

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. W tym celu dyrektor Przedszkola powołuje zespół, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, psycholog, logopeda, inni specjaliści w zależności od potrzeb). Koordynacją pracy zespołu zajmuje się dyrektor Przedszkola lub upoważniony przez niego nauczyciel.
2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
b)nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej –a w szczególności Krakowskim Ośrodkiem Rehabilitacji Wieku Rozwojowego -w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb,
c)opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania , z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem  oraz oceniania jego postępów
d)analizowanie skuteczności pomocy   udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny
3. W celu realizacji zadań ww. zespołu zapewnione są środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a w szczególności materiał rozwojowy Montessori.   Działania zespołu są odpowiednio udokumentowane.
4. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest organizowane na terenie przedszkola dla dzieci   posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju, wydaną na podstawie obowiązujących przepisów przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną.
5.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
7. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania , w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą by prowadzone także w domu rodzinnym. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

Rozdział VI

Pracownicy Przedszkola

  §11


l.   W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Każdy nauczyciel ma pod opieką ściśle określoną liczbę dzieci, mieszanych wiekowo, co
    określone jest przez szczegółową organizację pracy opracowaną przez Radę Pedagogiczną.

4. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele mający wyższe wykształcenie pedagogiczne
    oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy metodą Marii Montessori w integracyjnej  
    grupie dzieci
5. W każdej grupie zatrudniona jest woźna przedszkolna.
Rozdział VII

Zadania nauczycieli

§ 12

l. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą i jest  
   odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,  
   zgodnie z założeniami podstawy programowej dla przedszkoli i dopuszczonymi przez  
   Dyrektora  programami , szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2. Nauczyciel w szczególności jest odpowiedzialny za:
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
     i zainteresowania
c) jakość prowadzonej pracy dydaktyczno - wychowawczej
d) współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –
     pedagogiczną i zdrowotną
e) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza    
    przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
    w klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 5- lub 6-letnich , których
    rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną (tematyka zajęć, informacje                             
   o dzieciach).

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy zwierzchników                                    
    i wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z ich
    Rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci
c) włączenia Rodziców w działalność Przedszkola
6. Nauczyciel zobowiązany jest do doskonalenia zawodowego oraz może realizować awans  
    zawodowy w oparciu o obowiązujące przepisy oświatowe.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki Rodziców

§ 13

l. Rodzice mają prawo do:
           a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy
   dydaktyczno - wychowawczej
           b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania                     
    i rozwoju,
           c) wyrażanie i przekazywanie   organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
    na temat pracy Przedszkola,
            d) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka , aby mogli je
    w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać
            e) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa (na odrębnych
     zasadach) w rozpoznawaniu  przyczyn trudności wychowawczych  oraz doborze
     metod udzielania dziecku pomocy
    

2. Obowiązki Rodziców:
a) aktywna współpraca z nauczycielami - stosowanie się do zaleceń i wymiana
       informacji na temat dziecka,
b) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci,
c) regularne uiszczanie opłat za Przedszkole - zgodnie z umową o wpis dziecka do
       Przedszkola.
d) przestrzeganie niniejszego statutu
e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
f) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych
g) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających
       obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
h) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka

3. Co najmniej  dwa razy do roku organizowane będą spotkania z Rodzicami w celu wymiany  
    informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

Rozdział IX

Wychowankowie Przedszkola

§ 14

l. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej  
    jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  
    10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w  
    tym  roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat (zgodnie z ustawą o systemie  
    oświaty art.14, ust. 1a)

3. Dyrektor Przedszkola może wyrazić zgodę na uczęszczanie do Przedszkola dziecka, które  
    nie ukończyło 3 r. ż. przyjmując kilkumiesięczną tolerancję.


4. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określa Regulamin Przedszkola
 
a) Nabór kandydatów na nowy rok szkolny rozpoczyna się 1 marca  i trwa do
    zapełnienia miejsc.
b) W czasie trwania roku szkolnego przyjmowane są dzieci w przypadku wolnych
   miejsc.
 c) W kwietniu rozpoczynają się wizyty dzieci znajdujących się na liście przyjętych do
       przedszkola u psychologa i w grupach przedszkolnych w celu oceny gotowości do  
       rozpoczęcia edukacji przedszkolnej, zapoznania się z przedszkolem i poznania
       programu przedszkola
d) Niezbędna jest akceptacja programu dydaktyczno-wychowawczego przez rodziców  
       dziecka i ich współpraca z nauczycielami w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
e) W pierwszej kolejności miejsce w przedszkolu otrzymuje rodzeństwo dzieci już  
       uczęszczających do przedszkola.
f) Przyjmowane są dzieci, które:
-  umieją zgłaszać potrzeby fizjologiczne,
-  osiągnęły taki poziom dojrzałości społecznej, który pozwala im nawiązywać  
   kontakty z dziećmi i dorosłymi (nie mogą przejawiać zachowań agresywnych  
   niebezpiecznych dla innych dzieci),
-  rozumieją polecenia dorosłych i reagują na nie.
g) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci.
h) Po zakwalifikowaniu dziecka rodzice podpisują umowę o wpis na bieżący rok szkolny        
       i  wpłacają wpisowe.
i) Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych:
-  przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych,
-  wymagany jest udział w terapii w tut. Ośrodku oraz pozytywna ocena  
    terapeuty i psychologa z Ośrodka,
-  istotne jest osiągnięcie takiego stopnia samodzielności i rozwoju społ., który
    umożliwia dobrą współpracę z innymi dziećmi.

5. W związku ze specyfiką pracy metodą Montessori wprowadza się miesięczny okres próbny  
    dla każdego nowoprzyjętego dziecka, w celu oceny jego dojrzałości do pracy z materiałem
    rozwojowym Montessori. W tym okresie (nie później niż ostatniego dnia miesiąca)
    zarówno Rodzice ,jak i dyrekcja Przedszkola mają prawo rozwiązać umowę dotyczącą  
    przyjęcia dziecka.

6. Dziecko może zostać skreślone z listy w przypadku zagrażania zdrowiu i bezpieczeństwu  
    innych dzieci lub w przypadku zalegania przez Rodziców z wpłatą czesnego ponad dwa   
    miesiące.
Prawa dziecka

§ 15

l. Dzieci mają prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

2. Obowiązki dziecka:
a) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych
b) uczenie się przestrzegania reguł współżycia w grupie
c) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości.


Rozdział X

Gospodarka finansowa

§ 16

1. Działalność Przedszkola finansowana jest z opłat czesnego i innych opłat ponoszonych  
    przez Rodziców na rzecz Przedszkola, a także z darowizn i innych środków uzyskanych  
    przez Przedszkole i Towarzystwo - organ prowadzący.

2. Wysokość czesnego reguluje umowa o wpis zawierana przez Rodziców z dyrektorem  
    Przedszkola.
 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 17

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

Statut został uchwalony uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 2 z dnia 27.09.2002.
- uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałami RP nr 1/2005 i 2/20/06/2006,
  Nr 01/2012 z dnia 25.04.2012 oraz Nr 02/2013.