REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/25

 
UWAGA:

Nie dysponujemy już wolnymi miejscami na rok szkolny   2023/24.

 

------------------------------------------------------------------------

Zasady rekrutacji:
 

1. Zgłoszenia na rok szkolny trwajacy od 1 września do 31 sierpnia przyjmowane są  od dnia 1 marca,  w godzinach pracy sekretariatu (7.30-15.30).  Zapisy są realizowane  z uwzględnieniem potrzeb  w zakresie zapewnienia proporcjonalności wieku i płci oraz właściwej proporcji pomiędzy dziećmi zdrowymi i dziećmi z deficytami rozwojowymi. 


*Rodzice wypełniają kartę zapisu na dany rok szkolny dostępną w zakładce: PRZEDSZKOLE/ KARTA ZAPISU, którą osobiście przynoszą do sekretariatu. Karta będzie dostępna po 15 lutego.

*Po zebraniu wystarczającej do zapełnienia wolnych miejsc ilości zgłoszeń (zazwyczaj trwa to kilka dni) nauczyciele dobierają dzieci do swoich grup.

*Rodzice są powiadamiani telefonicznie o przejściu dziecka do kolejnych kroków rekrutacji:


- spotkania z psychologiem przedszkolnym

- rozmowy z dyrekcją
- spotkania z nauczycielkami w grupie

- omówienie sposobu adaptacji

- podpisanie umowy o wpis na dany rok szkolny.
 

Dzieci dobierane są  do grup przez nauczycieli wchodzących w skład Rady Pedagogicznej, wg następujących kryteriów (kolejność nie jest   decydująca):

1.1.        akceptacja przez rodziców koncepcji przedszkola: założeń pedagogiki Montessori i założeń przedszkola integracyjnego, realizowanych w tut. Przedszkolu, a przedstawionych na stronie www.montessori.krakow.pl;

1.2.        osiągnięcie gotowości do pobytu w przedszkolu;

1.3.        zapewnienie właściwych proporcji w grupie w zakresie wieku i płci;

1.4.        kontynuacja pobytu w przedszkolu;

1.5.        rodzeństwo dzieci chodzących do tut przedszkola;

1.6.        dzieci pracowników przedszkola i KORWR;

1.7.        dzieci uczęszczające na zajęcia dla maluchów w tut. przedszkolu;

1.8.        przedszkole promuje naukowe i zgodne z obowiązującym prawem podejście do kwestii zdrowia dzieci - zaszczepienie obowiązkowym w Polsce pakietem szczepień (nie dotyczy dzieci z przeciwwskazaniami medycznymi) . Weryfikacja następuje poprzez wskazany przez przedszkole, a dopuszczalny przepisami prawa sposób.

 
 

Przyjmujemy dzieci, które w roku rekrutacji kończą 3 lata , wyjątkowo także młodsze, ale nie młodsze niż 2 lata 6 mies. na dzień 1 września, które osiągnęły dojrzałość do samodzielnego pobytu w przedszkolu i mają możliwość sprostania wymogom  realizowanego programu.


Rekrutacja dzieci z deficytami rozwojowymi - zwyczajowo pacjentami Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, przy którym działa przedszkole - przebiega odrębnie i zazwyczaj kończy się już w lutym. Rodzice tych dzieci proszeni są o indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola (do starania się o przyjęcie do przedszkola wymagana  jest terapia prowadzona  w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i pozytywna opinia prowadzącego psychologa lub udział w zajęciach z wczesnego wspomagania rozwoju lub w zajęciach dla maluchów). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci korzystajace z terapii w KORWR i dzieci biorące udział w terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzonej przez tutejsze Przedszkole, pod warunkiem uzyskania gotowości do pobytu w przedszkolu, określanej przez psychologa przedszkolnego. Zazwyczaj dzieci z deficytami rozwojowymi przyjmujemy od 4 roku życia, by mogły sprostać wymaganiom integracyjnej grupy mieszanej wiekowo.

2. Rodzice zostaną w ciągu tygodnia  powiadomieni telefonicznie o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka oraz w umówionym indywidualnie terminie zaproszeni na rozmowę i krótkie badanie psychologiczne, którego celem jest ocena dojrzałości dziecka do przedszkola.   

3. Po zapoznaniu z przedszkolem, warunkami pobytu, statutem, regulaminem, umową, zasadami cateringu, itp. sprawami organizacyjnymi, Rodzice podpisują umowę o wpis na dany rok szkolny i wpłacają wpisowe w terminie jednego tygodnia od dnia podpisania umowy o wpis.

4. Sposób adaptacji dziecka do przedszkola  każdy rodzic uzgadnia indywidualnie z nauczycielami prowadzącymi grupę.

 

Od września prowadzimy   zajęcia dla maluchów, które ukończyły 2 lata;  odbywają się one jeden raz w tygodniu. Zapisy do tych grup prowadzone są w sposób ciągły, gdy są wolne miejsca. Grupy liczą maksymalnie 10 dzieci, zajęcia prowadzi dwoje nauczycieli.
Informacje w zakładce: "Zajęcia  dodatkowe/ Zajęcia dla maluchów").

 

Ewentualne zmiany opłat, uzasadnione wzrastającym kosztem utrzymania placówki, są ogłaszane zwyczajowo w marcu, w  kolejnym  roku szkolnym.

Rytmika, gimnastyka korekcyjna, j.angielski, odbywają się w ramach opłaty czesnego.

 

Każde dziecko potrzebujące wsparcia w rozwoju może skorzystać nieodpłatnie  z oferty pracowników Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, tj. psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy-pediatrów, specj. rehabilitacji dziecięcej, w ramach kontraktu z NFZ (skierowanie od lekarza pediatry). Rejestracja: 124216862.

 

W przedszkolu prowadzimy także zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju - dla dzieci posiadajacych opinie o potrzebie takiego wspomagania, wydawaną przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje w zakładce "Diagnoza i terapia - WWR", a także zajęcia odpłatne: logopedyczne, psychologiczne, z zakresu integracji sensorycznej, terapii ręki, terapii Montessori dla dzieci w różnym wieku.