POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

  Dla wszystkich naszych przedszkolaków w razie potrzeby organizujemy specjalistyczną pomoc w rozwoju. Przedszkole zatrudnia psychologa, logopedę, terapęutę integracji sensorycznej i muzykoterapeutę. Każda nauczycielka oprócz kierunkowego wykształcenia w zakresie wychowania przedszkolnego,  posiada specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi (tj. podyplomowe studia z zakresu pedagogiki specjalnej lub terapeutycznej albo wczesnego wspomagania rozwoju).
 

Dziecko podczas rekrutacji odbywa pod opieką rodzica wizytę u psychologa opiekującego się przedszkolem w celu dokonania krótkiej oceny aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Nauczyciele, w pierwszych tygodniach uczęszczania dziecka do przedszkola, prowadzą planową obserwację rozwoju dziecka. Rodzice otrzymują  ocenę rozwoju dziecka dotyczącą jego funkcjonowania w podstawowych obszarach rozwojowych w czasie indywidualnego spotkania z nauczycielami prowadzącymi grupę, w umówionym terminie, zazwyczaj po pierwszym miesiącu pobytu w przedszkolu.

 

W naszym przedszkolu  dzieci mają możliwość korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w ramach: 

przedszkola,

- orzeczenia o kształceniu specjalnym,

- zajęć w ramach opinii wczesnego  wspomagania rozwoju dziecka - zakładka - Diagnoza i Terapia

- Krakowskiego Ośrodka Rehabilitacji Wieku Rozwojowego (skierowanie od lekarza - NFZ).

 - odpłatnie, w ramach Towarzystawa Krakowskiego Ośrodka Rehablitacji Wieku Rozwojowego - zakładka - DIagnoza i Terapia

 

Rodzice przedszkolaka u którego zachodzi potrzeba terapii są informowani o takiej formie pomocy na terenie przedszkola.
W ramach przedszkola wszystkim dzieciom oferujemy:

Nieodpłatnie (tj. w ramach czesnego):

  • diagnozę logopedyczną,
  • obserwację pedagogiczną i  psychologiczną,
  • grupowe zajęcia z muzykoterapii,

Odpłatnie:

  • terapię SI (integracji sensorycznej) 
  • terapię ręki 
  • terapię logopedyczna 
  • terapię  psychologiczną
  • terapię Montessori 
     

Dla każdego dziecka opracowujemy  program pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - Indywidualny Program Terapeutyczny (IPET). Przedszkolakom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz opinią wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustalamy indywidualny program zajęć, według zaleceń zawartych w tych dokumentach.

 

Przedszkolaki, u których zdiagnozowano nieprawidłowości rozwojowe mają też możliwość uczęszczania na bezpłatne zajęcia  w tym samym budynku - w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego, przy którym znajduje się nasze przedszkole: logopedyczne, fizjoteraputyczne, indywidualne sesje psychologiczne, grupowe zajęcia psychologiczne. Jest także możliwa terapia rodzinna. Dzieci potrzebujące wsparcia w rozwoju ruchowym mogą korzystać z pomocy wykwalifikowanych rehabilitantów. Diagnozę w zakresie rozwoju ruchowego stawia lekarz pediatra, specjalista w zakresie rehabilitacji rozwojowej. Jest również możliwość konsultacji neurologicznej i psychiatrycznej.

Warunek korzystania z ww. pomocy: skierowanie od lekarza pediatry do poradni rehabilitacji dla dzieci, lub  poradni neurologicznej dla dzieci, lub poradni psychologicznej lub do ośrodka dziennego. Zajęcia realizowane są nieodpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ.

 

Inną drogą realizacji pomocy specjalistycznej jest opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka, uzyskana z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, właściwej dla rejonu zamieszkania,jeżeli dziecko nie uczęszcza do przedszkola, ajeśli jest już przedszkolakiem, to rejonowej dla przedszkola lub np. z Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznej na ul. Półkole 11. Te zajęcia są także nieodpłatne, realizowane  z puli środków gminy Kraków. Powołany wtedy zespół przez koordynatora ustala wraz rodzicami progam terapii oraz formy terapii w zależności od zaleceń w opinii.

 

Istnieje także możliwość korzystania z odpłatnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, której oferta znajduje się w zakładce: DIAGNOZA I TERAPIA.