OKRO

    Zarządzeniem nr 2318/2017 z dnia 15.09.2017 r. Prezydent Miasta Krakowa wskazał Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Krakowie jako pełniącą funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie miasta Krakowa. W okresie od września 2018 do czerwca 2019 nasze przedszkole współpracowało= z ww Poradnią na podstawie Listu Intencyjnego. W ramach tej współpracy dzieci w naszym przedszkolu korzystały z zajęć relizowanych w ramach projektu "Za życiem". Od września 2019 wnioski oraz relizacja zajęć w ramch OKRO w Poradni Wczesniej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Półkolu.
 
Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy (w skrócie OKRO) ma za zadanie wspierania dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Kompleksowa pomoc przeznaczona jest dla dzieci od narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.
 
Kwestię obowiązków OKRO reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.
 
Zgodnie z rozporządzeniem do szczegółowych zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy:
 

 1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka

 2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej

 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom

 4. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów

 5. koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

 - zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 
- prowadzenie akcji informacyjnych,
 
- monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

OKRO może także:

 

 1. udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

 2. zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

 3. zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.

 
Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (OKRO) jest jednym z działań zaplanowanych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” uchwalonego przez Radę Ministrów 20 grudnia 2016 r.
 
Zawarte w programie rozwiązania są przeznaczone dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością oraz ich rodziców. Program jest kontynuacją ustawy „Za życiem”, uchwalonej 4 listopada 2016 r., dotyczącej wsparcia kobiet w ciąży powikłanej i rodzin w obliczu urodzenia się dziecka, u którego „zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę” zagrażającą jego życiu.
 
Program podzielono na sześć priorytetów:

 1.  wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin
 2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny
 3. usługi wspierające i rehabilitacyjne
 4. wsparcie mieszkaniowe
 5. koordynacja, poradnictwo i informacja
 6. pozostałe instrumenty wsparcia

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1712

http://monitorpolski.gov.pl/mp/2016/1250

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1