Metody wychowania w systemie pedagogicznym Montessori

Metody asymilacji wiedzy:


- rozmowa,
- pokaz zwany „lekcją podstawową”*,
- opis i opowiadanie połączone z pokazem i eksperymentami, zwane „opowiadaniem kosmicznym”.

 

Metoda słowna zwana lekcją trójstopniową.


Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy:


- praca z materiałami tekstowymi,
- gry dydaktyczne (gry słowne, gry matematyczne)
- praca własna z materiałem rozwojowym we wszystkich obszarach edukacyjnych,
- metoda własnego działania i powtarzania,
- metoda laboratoryjna,
- metoda definiowania połączona z działaniem i obserwacją,
- metoda znaku i przypowieści stosowana w wychowaniu religijnym.


Metody waloryzujące:


- inscenizacje,
- eksponowanie (taśmy czasu, dzieła literackie, wytwory ludzkiej działalności)


Metody praktyczne:


- ćwiczenie ciszy zwane „lekcją ciszy”,
- ćwiczenia koncentracji uwagi,
- ćwiczenia z materiałem rozwojowym,
- ćwiczenia ruchowe na linii
- gry i zabawy ruchowe.