Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Przedszkole Integracyjne Montessori wpisane do ewidencji szkół  i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 43200-32, mieszczące się przy ul. Prochowej 12 w Krakowie.


2.    Celem, dla którego Przedszkole przetwarza Państwa dane osobowe i dane osobowe dziecka jest wzięcie udziału w rekrutacji oraz zawarcie i realizacja umowy – wpis o przyjęcie dziecka do Przedszkola oraz prowadzenie innych działań na rzecz dziecka w ramach działalności placówki. Ponadto celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, jest wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawa 
i innych aktów prawnych.


3.    Przedszkole przetwarza Państwa dane osobowe, dane osobowe dziecka oraz wizerunek gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i osób przebywających na terenie Placówki.


4.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa dziecka, pozyskanych przez Przedszkole jest umowa – wpis o przyjęcie dziecka do Przedszkola. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.


5.    Przedszkole przekazuje Państwa dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
a.    właściwym organom w wykonaniu obowiązku wynikającego  z obowiązujących przepisów prawa, 
b.    firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
c.    firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,
d.    organom administracji publicznej w szczególności: Urząd Miasta Krakowa, Kuratorium  Oświaty, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


6.    Czas przetwarzania danych osobowych: 
a.    pozyskane w związku z zawartą umową – wpis o przyjęcie dziecka do Przedszkola będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach albo okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Przedszkola lub Rodzica, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
b.    pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.


7.    Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dostęp do danych możliwy jest  w siedzibie Przedszkola Integracyjnego Montessori, przy ul. Prochowej 12  w Krakowie. Przedszkole udostępnia adres przedszkole@montessori.prochowa.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


8.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.


9.    Przedszkole nie zamierza przekazywać Państwa i dziecka danych osobowych poza obszar EOG.


10.     Podane przez Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dziecka w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,  numeru PESEL i numeru dokumentu tożsamości jest wymogiem zawarcia umowy – wpis o przyjęcie dziecka do Przedszkola. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Przedszkolu zawarcie z Państwem umowy – wpis o przyjęcie dziecka do Przedszkola.