Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informujemy, że:
 
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne Montessori, mieszczące się przy ul. Prochowej 12 w Krakowie.
 
2.    Celem, dla którego przetwarzane są Państwa dane osobowe jest realizacja usług świadczonych przez naszą placówkę na podstawie zgody, przepisów prawa oraz innych aktów prawnych.
 
3.    Przedszkole przetwarza Państwa dane osobowe oraz wizerunek gromadzone przez monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu i osób przebywających na terenie Placówki.
 
4.    Mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sprawie danych osobowych można się kontaktować  pod adresem Przedszkole Integracyjne Montessori ul. Prochowa 12, 31-532 Kraków oraz poprzez adres mailowy: przedszkole@montessori.prochowa.pl.
 
5.    Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 
6.    Przedszkole przekazuje Państwa dane osobowe uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz przedszkola.
 
7.    Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
8.    Dane osobowe będą  przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach albo okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Przedszkola lub Rodzica, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. 
Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 
9.     Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą placówkę, określonych w przepisach prawa. 
Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług na rzecz Państwa dzieci/podopiecznych.
 
10.    Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub na podstawie przepisów prawa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.